08 Ağustos 2022
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. KÜRESEL PERSPEKTİFTE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜMÜZ

KÜRESEL PERSPEKTİFTE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜMÜZ

KÜRESEL PERSPEKTİFTE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜMÜZ

   Sağlık alanı, teknolojinin hızla geliştiği ve yüksek düzeyde teknoloji kullanılan alanların başında gelmektedir. Bilim ve teknolojiyle bağlantılı olarak sağlık alanındaki ilerlemelerin insan yaşamı, insanın ömrü ve toplumsal refah ile verimliliğe yansıması ekonomik-sosyal politikalar ile birlikte bir bütünlük oluşturmaktadır. Dolayısıyla bilim, teknoloji, tıbbi cihaz üretimi ve sağlık hizmetleri arasında kopmaz bağlar bulunmaktadır. 
   Sağlık sektörü genellikle ileri teknoloji odaklı düşük istihdam üretkenliğine sahip bir sektördür. Günümüzde yüksek katma değerli bir sanayi kolu haline gelen ve sağlık endüstrisinin önemli bir girdisini oluşturan tıbbi cihaz sektörü yüksek büyüme hızı ile ekonomilerin dinamik sektörleri arasında yer almaktadır. Krizlerden, diğer sektörlere oranla daha az etkilenmektedir ve nitelikli işgücü istihdamı yaratma potansiyeli bulunmaktadır. Hastanelerde teşhis ve tedavi hizmetlerinin başarısının arttırılması ve genel verimliliğin arttırılmasında tıbbi cihazların önemi oldukça büyüktür. 
   Dünya geneline bakıldığında gelişmiş ülkelerin kaynaklarını çok daha iyi yönettiği ve doğru kaynağa etkin bir şekilde erişebildiği görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise üretim faaliyetlerinin genellikle düşük ve orta seviye teknolojik ürünlerle başladığı ve doğru stratejilerle birlikte gelişim gösterdiği bilinmektedir. Ülkelere göre medikal sanayi sektörü pazar payına bakıldığında, sektör liderinin ABD olduğu görülmektedir. ABD’yi Japonya ve Almanya izlerken; Türkiye 1,9 milyar dolar ile 19’uncu sırada yer almaktadır. Dünya medikal sanayi sektörünün toplam değeri 258,4 milyar dolardır. Türkiye, dünya medikal sanayi sektöründen % 0.74 pay almaktadır. Oysaki bu ülkelerin dünya nüfusuna göre nüfus oranları pazar paylarının 1/3’ünden daha azdır. Küresel pazarda, dünyadaki en büyük 30 tıbbi cihaz firması %89’luk pazar payına sahip iken geriye kalan 27.000 firmanın %11’lik payı alabildiği görülmektedir. Bunun sonucunda tıbbi cihaz sektörü, bu küresel firmaların etkisinde olup, bu firmalar, piyasada ar-ge ve inovasyon olarak güçlenen firmaları bünyelerine katarak sektörü yönlendirmektedirler. 
   Tıbbi Cihaz Sanayisi, büyük bir hızla gelişmekte ve geniş çeşitlilikte ürünler içermektedir. Bu sayede ekonomik önemi ve ortaya çıkarmış olduğu katma değer her geçen yıl yükselmektedir. Bandaj ve şırınga gibi geleneksel ürünlerden; biyoiletişim, nanoteknoloji, tasarlanmış hücre gibi çok gelişmiş ürünlere kadar yüz binlerce ürünü kapsamaktadır. Ürün çeşitleri 15-20 yıl önce 100 civarında iken bugün 300 000’i aşmıştır. Her yıl neredeyse 100 adet yeni tıbbi cihaz piyasaya sunulmaktadır. Dolayısıyla Tıbbi Cihaz Sanayisi ile birlikte pek çok yeni teknolojinin pazara gelmesi; Dünya Sağlık Sistemleri Sanayii’nin daha rekabetçi ve gelecekteki büyüme için daha iyi bir konumda olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Tıbbi Cihazların içerdiği mikro elektronik, telebilişim, enstrümantasyon, biyoteknoloji ve yazılım gibi çok sayıda teknolojinin de gelişimi sağlanmaktadır. Tıbbi Cihaz sektörü yeni malzemelerin üretim süreçlerinden, nanoteknoloji ve mikromekanik sistemler gibi teknolojideki gelişmelerden kaynaklanan pek çok yararı ortaya çıkarmaktadır.
   Ülkemizde sağlık sektörü, dünyaya paralel olarak gelişen teknoloji ile birlikte ilerlemekte ve ekonomik açıdan toplam bütçenin önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Sağlık harcamaları, 2014 yılında 94 milyar TL civarında olup, 2015 yılında %10,4 oranında artarak, 104 milyar TL’yi aşmıştır. Sağlık harcamalarına ait tüm göstergelerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürekli artışın olduğu gözlemlenmektedir. Espicom 2017 verilerine göre 2016 yılı toplam pazar büyüklüğü 2,3 milyar dolar olup tıbbi cihaz pazarının toplam sağlık harcamalarının %6,0’sını oluşturduğu görülmüştür. Yerli üretimin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle pazar ihtiyacının %85,1’inin ithalatla karşılandığı görülmektedir. Ülkemizde tıbbi cihaz alımlarında en büyük pay kamuya ait olup bu alımların büyük kısmı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle kamu alımları büyük oranda sektöre yön vermekte, üretici ve ithalatçılarımız gelecek projeksiyonlarını buna göre planlamaktadır. Tıbbi cihaz sektörü oldukça geniş bir ürün yelpazesi ve teknolojiyi bünyesinde barındırmaktadır. 
   Sonuç olarak sağlık sektöründe hastalıkların teşhis ve tedavisinde vazgeçilmez bir unsur haline gelen ve kaliteli sağlık hizmetinin sunumunda ülkelere teknolojik üstünlük sağlayan tıbbi cihazların üretimi, maalesef Türkiye’de halen istenen düzeyde değildir. Buna karşılık devlet ve özel sektör işbirliği ile olumlu bir şekilde artış gösteren Ar-Ge projeleri ve inovasyon çalışmaları, ancak kısıtlı üretim faaliyetlerinde bulunabildiğimiz bu sektörde umut vadeden bir görünümdedir.
   Ülkemiz için yapılması gerekenleri sıraladığımızda; 
 - Kaliteli olmayan tıbbi cihazların ithalatının engellenmesi, Türkiye’de üretilmeyen tıbbi cihazlara ilişkin Ar-Ge yatırımlarına ayrılan payın artırılması, üniversite sanayi işbirliği ile tıbbi cihaz üretimine ilişkin ArGe merkezlerinin kurulması, yerli üretimin desteklenmesi için altyapı maliyetlerinin azaltılmasına yönelik yatırım ve teşvik imkânlarının genişletilmesi, üretime yönelik bürokratik engellerin kaldırılması, kaliteli yerli üretim sayesinde yerli ürüne duyulan güvenin artırılması gerekmektedir.
  - Türkiye’de devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri tıbbi cihazları en fazla talep eden ve kullanan kurumlardır. Özellikle üniversite hastaneleri, yatak kapasitelerinin yüksek olması, özellikli ve karmaşık tıbbi işlemler yapmaları nedeni ile tıbbi teknolojiye en fazla ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarıdır. Bu açıdan hekimlerin ve akademisyenlerin teşhis ve tedavide hayata geçirdikleri yeni uygulamalar ve buluşlar, tıbbi cihaz teknolojilerinin yönlendirilmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle tıbbi cihaz sektöründe yer alan bütün aktörlerin işbirliği içinde hareket etmesi, öncelikli fikir sahibi olan sağlık bilim adamlarının üreticiler ile bir araya gelmesine olanak sağlanarak ortak çalışmalar yapılması, üniversite ve sanayi işbirliği anlaşmalarının desteklenmesi ve özendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
 - Öte yandan, inovasyon çalışmalarında ve Ar-Ge projelerinde yer alacak insan gücünün tıp, biyomedikal, elektronik, mekanik, bilgisayar, yazılım mühendisliği tıbbi cihaz teknolojilerine katkısı olabilecek bilim dallarından alanında uzman ve yetkin olan personellerin bir araya getirilmesi için uygun şartların sağlanması ve tıbbi cihaz sektöründe üretim ve geliştirme süreçlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi adına gerekli eğitim altyapısının oluşturulması büyük önem arz etmektedir. 
 Tıbbi cihaz alımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde sadece fiyat esasının dikkate alınması, ucuz ancak kalitesiz cihazların satın alınmasına neden olabilmekte, bu durum ise bir taraftan insan sağlığını olumsuz etkilerken diğer taraftan kaliteli olan yerli ürünlerin satışını engellemiş olmaktadır. Bu durum özellikle ithal edilen kalitesiz ucuz tıbbi cihazlar nedeniyle yerli üreticiler açısından haksız rekabete yol açmaktadır. Bu sebeple, kamu kurumlarının gerçekleştirdiği tıbbi cihaz alımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyatla birlikte kaliteye etki eden kriterlerin belirlendiği fiyat dışı unsurların da dikkate alınmasının yerli üretimin özendirilmesinde etkili olacağı kanısına varılmıştır.

image description
image description
image description
image description

Aysu Seven

Şubat 2021

Merhaba,ben Aysu.İzmir'de doğdum.Uludağ Üniversitesi Makine mühendisliği 3.sınıf öğrenciyisim.Gördüğüm,ilgi duyduyduğum,merak ettiğim konuları araştırmayı seviyorum.Yani hem öğreniyorum,hem de öğrendiklerimi paylaşıyorum diyebiliriz.Umarım siz de yazılarımı ilgiyle ve keyifle okursunuz :)

0 Yorum Yapılmış

Yorum Yap

https://inovatifbakis.com.tr/assets/